Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantiewoning: de woning “Villa Burghduin”, Burghduin 13, 4328 PS te Burgh-Haamstede;
 2. verhuurder: de heer M.A.M. Vaes en/of mevrouw S.E.G.W. Leenen, handelend onder de naam Villa Burghduin, in de hoedanigheid van eigenaars van de vakantiewoning;
 3. huurder: degene die met de verhuurder de overeenkomst inzake de vakantiewoning aangaat;
 4. lokale contactpersoon: de persoon die in de vakantiewoning aanwezig is, bij aankomst van de huurder voor het verstrekken van de sleutel van de vakantiewoning en voor verdere informatie;
 5. gebruikers: de op de overeenkomst aangegeven persoon/personen;
 6. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de huurder of de gebruikers;
 7. overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen huurder en verhuurder inzake het huren van de vakantiewoning;
 8. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de vakantiewoning;
 9. overige kosten: de vergoeding die betaald wordt voor toeristenbelasting en voor huisdieren;
 10. annulering: de schriftelijke beëindiging door de huurder van de overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen met betrekking tot huur/gebruik van de vakantiewoning. Afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien dit schriftelijk met verhuurder is overeengekomen.

Toepassing recht

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Online reserveringen

Reserveringen kunnen alleen geschieden door personen die 25 jaar of ouder zijn. Boekingen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Het is niet toegestaan om door personen van 25 jaar of ouder reserveringen te maken voor personen onder de 25 jaar. De verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde (zonder opgaaf van redenen) te weigeren een boeking in behandeling te nemen. Bij een online reservering ontvangt u van de verhuurder direct na (aan)betaling de reserveringsbevestiging op het door u opgegeven email adres.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.

Inhoud en duur van de overeenkomst

Verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de huurder de vakantiewoning ter beschikking voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Betalingen

Bij boeking dient u een aanbetaling van 30% van de overeengekomen prijs en de overige kosten te voldoen. Betaling van dit bedrag dient per omgaande te geschieden. Het restant van de overeengekomen prijs dient uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum te zijn ontvangen door de verhuurder. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf dienen de overeengekomen prijs en de overige kosten volledig per omgaande te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen is deze onmiddellijk na verloop van de termijn van betaling in verzuim. In dat geval zal verhuurder schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt de verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren en is huurder aansprakelijk voor alle schade die verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die verhuurder in verband met de boeking en de annulering heeft moeten maken. Verhuurder heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing. Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door huurder, uit welke hoofde dan ook, betaalde bedragen.

Aankomst en vertrek

De vakantiewoning mag op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld in de overeenkomst, vanaf uiterlijk 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld in de overeenkomst dient het vakantiehuis vóór 10.00 uur verlaten te zijn. Zowel op de dag van aankomst als op de dag van vertrek dient u per sms de lokale contactpersoon op de hoogte te brengen van de verwachte aankomsttijd alsmede het tijdstip van vertrek.

Indien het gebruik van het vakantiehuis eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum zoals vermeld in de overeenkomst, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs en/of overige kosten. Bovendien is huurder verplicht om verhuurder tijdig te informeren bij vroegtijdig vertrek.

Annulering door huurder

Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 40 kalenderdagen (6 weken) voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 40e kalenderdag (6 weken) tot de dag van aankomst de totale overeengekomen kosten.

Annulering door verhuurder

Indien door onvoorziene omstandigheden de verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en binnen 10 dagen zal volledige restitutie van de reeds ontvangen (aan)betaling plaatsvinden. Huurder heeft geen meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

In-de-plaatsstelling

Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de vakantiewoning onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan derden dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.

Maximum aantal bewoners

In de vakantiewoning mogen niet meer dan 6 personen logeren. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt, de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

Schade

De huurder is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de vakantiewoning. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade aan het vakantiehuis en de inventaris daarvan. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk vermeld te worden aan de lokale contactpersoon en zal worden berekend, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van huurder of gebruikers.

Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor:

 • enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder indien dit het gevolg is van onvoorziene en/of onoverkomelijke gebeurtenissen;
 • ongemakken veroorzaakt door het werk van derden zoals gemeente, provincie etc.; hieronder valt ook overlast ten gevolge van bouw en/of verbouwactiviteiten in de nabijheid van het gehuurde;
 • letsel van huurder ten gevolge van het verblijf in het gehuurde;
 • verlies, diefstal en schade van/aan persoonlijke eigendommen of voertuigen toebehorend aan huurder tijdens of ten gevolge van een verblijf in de vakantiewoning;
 • onderbreking van gas, water, elektriciteit of internettoegang;
 • het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de vakantiewoning. Bij constatering worden extra kosten in rekening gebracht, welke de huurder dan verplicht is onmiddellijk te voldoen.

Omschrijving

Alle informatie op de internet site www.villaburghduin.nl van de verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de verhuurder.

Indien zich hierin wijzigingen tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode voordoen dan zal huurder hiervan op de hoogte worden gebracht, doch kan verhuurder hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Klachten

Verhuurder stelt alles in het werk om het verblijf van huurder zo aangenaam mogelijk te maken. Onvolkomenheden aan de vakantiewoning dienen direct te worden gemeld aan de lokale contactpersoon, zodat deze opgelost kunnen worden.

Het is niet toegestaan om achteraf, dus na check-out, aanspraak te maken op eventuele vergoedingen.

Additionele voorwaarden

 • In de vakantiewoning is het toegestaan om een huisdier mee te nemen met een maximum van 2.
 • Er mag niet gerookt worden in de vakantiewoning.
 • Energiekosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.

Borg

Na de controle van de vakantiewoning en het in orde bevinden door de lokale contactpersoon wordt de waarborgsom na verrekening van de energiekosten (water, gas en elektriciteit) per bank teruggestort aan de huurder binnen 10 werkdagen na vertrek.